mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter
1

Toiviaisten suku

SukupuuHeta net

Toivi­aisten suku on lähtöko­hdil­taan talon­poikainen. Ennen te­ol­lisen kauden alka­mista Kar­jalassa – su­un­nilleen ennen vuotta 1870 – Toivi­aiset maini­taan asi­akir­joissa talon­poikina aina sil­loin kun am­matti, arvo tai sääty on il­moitettu. Heidät on merkitty isäntinä – lahjoi­tus­mailla ti­etenkin lam­puoteina – emäntinä ja torp­pareina, joskus renkeinä tai pi­ikoina.

Van­hoista asi­akir­joista tun­netaan 1500-lu­vulta por­vari ja raa­timies Antti Toivi­ainen Vi­ipurista ja Juvan kirkko­her­rana toiminut Olavi Toivi­ainen. Lisäksi asi­akir­joista on löy­det­tävissä muu­tama kaup­pias tai käsi­työläinen 1600-1700 –lukujen vai­h­teessa Käk­isalmesta.

Näiden por­varien ja kirkko­herran lisäksi asi­akirjat mainit­sevat kahdesti myl­lärin ja kerran sepän am­matin, parissa ta­pauk­sessa on am­matiksi merkitty työmies ja sa­hamies ja vain kerran kalas­taja. Vasta 1800-luvun puo­livälin jäl­keen joku Toivi­ainen on toiminut virkamiehenä tai maanvil­jelijä on ot­tanut sivuam­matik­seen kaup­pi­aana tai li­ikemiehenä toim­imisen. Ennen te­ol­lisen ajan alkua asi­akirjat eivät tunne Toivi­aista esim. räätälinä, su­u­tarina, pu­usep­pänä tai nahkurina.

Etelä-Kar­jala

Jääskessä Saviniemen Jaakon & Ku­ur­man­po­hjan Pi­etarin suvut. 

Kar­jalankannas

Kiven­navalla Kallaisten Antin suku,
Py­häjärvellä Koster­maan Söyringin suku,
Ruoko­lahdella Käringin Yrjön suku ja
Ter­i­joella Tyri­sevän Aatamin suku.

Laatokankarjala

Hi­ito­lassa Val­tolan Maunun suku,
Jaakki­massa Merjän Matin & Op­polan Mikon & Kosta­mo­järven Matin suvut,
Kurk­i­joella Saviin Antin suku,
Parikkalassa Tyrjän Jaakon suku ja
Uukuniemellä Mensuvaaran Laurin & Pentinniemen Reijon suvut

Suku­tutkimuk­sessa käytet­tävien his­to­ri­akir­jojen val­ossa ei tois­taiseksi ole voitu todistaa edellä luetel­tujen Toivi­aisten sukuhaarojen ol­evan sukua toisilleen.

Talvi­sodan syt­tyessä 30.11.1939 Suomessa eli noin 600 Toiviais-suvun ni­menkan­tajaa. Heistä asui lu­ovute­tussa Kar­jalassa noin 430 henkeä. Vu­o­sisa­taisen asuin­paikkansa menetti siis hieman yli 70% suvun jäsenistä. Ennen sotaa muualla asuneet suvun jäsenet voidaan kaikki osoittaa Kar­jalassa eläneisiin sukuhaaroihin ku­u­luneiksi. (Martti Toivi­ainen)

 Lähde : Toivi­aiset - suku Kar­jalan meren ran­tamilta. Toivi­aisten sukuseura 1998

Toiviaiset lehdet

get( 'catid' ) ); $secid = trim( $params->get( 'secid' ) ); $show_introtext = $params->get( 'show_introtext', 0 ); $show_date = $params->get( 'show_date', 0 ); $show_date_type = $params->get( 'show_date_type', 0 ); $thumb_embed = intval( $params->get( 'thumb_embed', 0 ) ); $thumb_width = intval( $params->get( 'thumb_width', 32 ) ); $thumb_height = intval( $params->get( 'thumb_height', 32 ) ); $limit = intval( $params->get( 'limit', 200 ) ); $loadorder = intval( $params->get( 'loadorder', 1 ) ); $show_more_in = intval( $params->get( 'show_more_in', 0 ) ); $show_more_type = intval( $params->get( 'show_more_type', 0 ) ); $show_date_in_introtext = intval( $params->get( 'show_date_in_introtext', 0 ) ); $allowed_tags = ""; $image_path = $params->get( 'image_path', 'images/stories' ); $document=& JFactory::getDocument(); if($document->getType() == 'html') { global $mainframe; $document->addCustomTag(''); } if($show_introtext) { if ($thumb_embed) { /* Regex tool for finding image path on img tag - thx to Jerson Figueiredo */ preg_match_all("##", modLatestNewsHelperPlusDate::unhtmlentities(html_entity_decode(htmlentities($item->introtext))), $txtimg); if (!empty($txtimg[0])) { foreach ($txtimg[0] as $txtimgel) { $item->introtext = str_replace($txtimgel,"",$item->introtext); if ( strstr($txtimgel, $image_path) ) { if (strstr($txtimgel, 'src="/')) { preg_match_all("#src=\"\/" . addslashes($image_path) . "\/([\:\-\/\_A-Za-z0-9\.]+)\"#",$txtimgel,$txtimgelsr); } else { preg_match_all("#src=\"" . addslashes($image_path) . "\/([\:\-\/\_A-Za-z0-9\.]+)\"#",$txtimgel,$txtimgelsr); } if (!empty($item->images)) { $item->images = $txtimgelsr[1][0] . "\n" . $item->images; } else { $item->images = $txtimgelsr[1][0]; } }elseif (preg_match_all("#http#",$txtimgel,$txtimelsr,PREG_PATTERN_ORDER) > 0) { preg_match_all("#src=\"([\-\/\_A-Za-z0-9\.\:]+)\"#",$txtimgel,$txtimgelsr); if (!empty($item->images)) { $item->images = $txtimgelsr[1][0] . "\n" . $item->images; } else { $item->images = $txtimgelsr[1][0]; } } } } } // end of thumbnail processing $item->introtext= preg_replace("/{[^}]*}/","",$item->introtext); // stripped html by default $item->introtext = strip_tags(modLatestNewsHelperPlusDate::unhtmlentities($item->introtext),$allowed_tags); if($limit > 0) { $item->introtext = modLatestNewsHelperPlusDate::lnd_limittext($item->introtext,$limit); } echo '
'; if ($loadorder == 1) { echo modLatestNewsHelperPlusDate::lnd_showThumb($item->images,$item->image,$params,$item->itemid,$item->id); } echo ''.$item->text.''; echo '
'; if($show_date_in_introtext) { if($show_date==1) { switch($show_date_type) { case 1: echo ""; echo date("d F Y", strtotime($item->created)); echo "
"; break; case 2: echo ""; echo date("H:i", strtotime($item->created)); echo "
"; break; default: echo ""; echo date("d F Y H:i", strtotime($item->created)); echo "
"; break; } } } if ($loadorder == 0) { modLatestNewsHelperPlusDate::lnd_showThumb($item->images,$item->image,$params,$item->itemid,$item->id); } echo html_entity_decode(htmlentities($item->introtext)); echo '
'; echo '
'; } echo '
'; $show_date = $params->get( 'show_date', 0 ); $show_date_type = $params->get( 'show_date_type', 0 ); ?>
  • created)); break; case 2: echo date("H:i", strtotime($item->created)); break; default: echo date("d F Y H:i", strtotime($item->created)); break; } } ?>
  • created)); break; case 2: echo date("H:i", strtotime($item->created)); break; default: echo date("d F Y H:i", strtotime($item->created)); break; } } ?>
  • created)); break; case 2: echo date("H:i", strtotime($item->created)); break; default: echo date("d F Y H:i", strtotime($item->created)); break; } } ?>
  • created)); break; case 2: echo date("H:i", strtotime($item->created)); break; default: echo date("d F Y H:i", strtotime($item->created)); break; } } ?>
  • created)); break; case 2: echo date("H:i", strtotime($item->created)); break; default: echo date("d F Y H:i", strtotime($item->created)); break; } } ?>
=1 AND (section>=1 OR section='com_content') AND access <= " . (int) $my->gid ." $where"; $database->setQuery($query); } $rows = $database->loadObjectList(); if(count($rows)) { echo '
'; echo "More in: "; foreach($rows as $row) { $_Itemid = ""; if ($_Itemid == "") { $database->setQuery( "SELECT sectionid, catid " ."FROM #__content WHERE id='$row->id'" ); $iid = null; $database->loadObject( $iid ); if($show_more_type) { $database->setQuery("SELECT id " ."FROM #__menu " ."WHERE type='content_blog_category' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=$row->id'"); $_Itemid = $database->loadResult(); } else { $database->setQuery("SELECT id " ."FROM #__menu " ."WHERE type='content_category' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=category§ionid=$row->section&id=$row->id'"); $_Itemid = $database->loadResult(); } $row->itemid = ($_Itemid)?"&Itemid=$_Itemid":"Itemid=0"; if($show_more_type) { $link = JRoute::_('index.php?view=category&layout=blog&id='.$row->id.':'.$row->title.$row->itemid); $more[] = ''.$row->title.''; } else { $link = JRoute::_('index.php?view=category&id='.$row->id.':'.$row->title.$row->itemid); $more[] = ''.$row->title.''; } } } echo implode( ', ', $more ); echo '
'; } } else { if($secid) { $secids = explode( ',', $secid ); JArrayHelper::toInteger( $secids ); $where = "AND ( section=" . implode( " OR section=", $secids ) . " )"; if($where) { $query = "SELECT id, title, section FROM #__categories WHERE published=1 AND count>=1 AND section>=1 AND access <= " . (int) $my->gid ." $where"; $database->setQuery($query); } $rows = $database->loadObjectList(); if(count($rows)) { echo '
'; echo "More in: "; foreach($rows as $row) { $_Itemid = ""; if ($_Itemid == "") { $database->setQuery( "SELECT sectionid, catid " ."FROM #__content WHERE id='$row->id'" ); $iid = null; $database->loadObject( $iid ); if($show_more_type) { $database->setQuery("SELECT id " ."FROM #__menu " ."WHERE type='content_blog_category' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=$row->id'"); $_Itemid = $database->loadResult(); } else { $database->setQuery("SELECT id " ."FROM #__menu " ."WHERE type='content_category' AND published='1' AND link='index.php?option=com_content&task=category§ionid=$row->section&id=$row->id'"); $_Itemid = $database->loadResult(); } global $Itemid; $row->itemid = ($_Itemid)?"&Itemid=$_Itemid":"Itemid=0"; if($show_more_type) { $link = JRoute::_('index.php?view=category&layout=blog&id='.$row->id.':'.$row->title.$row->itemid); $more[] = ''.$row->title.''; } else { $link = JRoute::_('index.php?view=category&id='.$row->id.':'.$row->title.$row->itemid); $more[] = ''.$row->title.''; } } } echo implode( ', ', $more ); echo '
'; } } } } ?>